Erilised Elamused

Annulleerimistingimused

Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimust tühistada või muuta teatades sellest Täitjale kirjalikult ette 3 (kolm) kalendripäeva arvates teenuse osutamisele eelnevast päevast. Telefoni teel ei ole tellimusi võimalik muuta ega annulleerida.

Juhul, kui Tellija rikub eeltoodud punktis toodud tähtaegu, on SEBE'l õigus nõuda Tellijalt kahjutasu tasumist alljärgnevalt:
sisevedude korral:
25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub kaks päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist;
50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 päev enne planeeritud veoteenuse osutamist;
100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub planeeritud veoteenuse osutamise päeval.

Annulleerimistasud kohustub Tellija tasuma 7 (seitsme) päeva jooksul alates sellekohase nõude väljastamise kuupäevast.

Tagasi Hea teada lehele