Erilised Elamused

Müügitingimused

1. Reisijaveoteenuse tellimine toimub alljärgnevalt:
1.1. Tellija esitab hinnapäringu. (Tellimusreisi kodulehel asuvalt vormilt, e-posti teel, faksiga);
1.2. SEBE Tellimusreis (edaspidi TR) edastab hinnapäringule vastuse (e-posti, faksi teel);
1.3. Tellija esitab Tellimuse, millega kinnitab SEBE TR poolse hinnapakkumise;
1.4. AS SEBE saadab ühe tööpäeva jooksul Tellijale tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnitusega loetakse reisijaveoleping sõlmituks;
1.5. Tellijal on õigus esitada koheselt tellimus, ilma hinnapäringut esitamata. Tellimus peab vastama kehtestatud nõuetele.

2. Esitatavad nõuded hinnapäringule
2.1. Hinnapäring esitatakse kirjalikus vormis. Hinnapäring peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni:
2.2. Planeeritava sõidu alguskuupäev, kellaaeg ja aadress (lähtekoht);
2.3. Planeeritava sõidu lõppkuupäev, kellaaeg ja aadress (sihtkoht);
2.4. sõidumarsruut (iga päeva kohta eraldi koos kellaaegade ja sihtkohtadega);
2.5. reisijate arv;
2.6. Tellija andmed (ettevõtte/isiku nimi, asukoht/elukoht, telefon ja e-posti aadress, kontaktisik);
2.7. muu info mida hinnapäringu esitaja peab oluliseks.

3. Hind
3.1. Hinnapakkumises toodud hinnad sisaldavad: bussirenti, bussijuhi töötasu ning päevarahasid, kütust;
3.2. Hinnale lisanduvad: juhi majutuskulud, praami- ja laevapiletid, teede- ja sillamaksud, parkimised, ökoloogiatasud jms kulud;
3.3. SEBE jätab endale õiguse kinnitatud Tellimuse hinda suurendada teavitades sellest Tellijat vähemalt 14 kalendripäeva enne teenuse osutamise algust, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.3.1 osutatava teenusega otseselt seotud maksude, lõivude ja teenustasude suurenemisel, kui need mõjutavad teenuse hinda;
3.3.2 transpordi ja kütusehindade suurenemisel, mis ei allu SEBE kontrollile ja mida tellimust kinnitades ei olnud võimalik ette näha.

4 Arveldamine
4.1. Tellija on kohustatud tasuma arve arvel toodud kuupäevaks.
4.2. Tähtaegselt tasumata summalt on AS SEBEl õigus nõuda viivist 0,3% iga viivitatud päeva eest.
4.3. Tellijal on võimalik tasuda sõidu eest järgmiselt: ülekandega või sularahas.

5. Tellimuse tühistamine Tellijal on õigus tema poolt tehtud tellimus tühistada või muuta teatades sellest Täitjale kirjalikult ette 3 (kolm) kalendripäeva arvates teenuse osutamisele eelnevast päevast. Telefoni teel tellimusi ei ole võimalik muuta ega annulleerida.
5.1. Juhul, kui Tellija rikub punktis 1 toodud tähtaegu, on Täitjal õigus nõuda Tellijalt kahjutasu tasumist alljärgnevalt: sisevedude korral 25% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 2 päeva enne planeeritud veoteenuse osutamist; 50% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub 1 päev enne planeeritud veoteenuse osutamist; 100% tellimuse fikseeritud käibemaksuta maksumusest, kui tellimuse tühistamine toimub planeeritud veoteenuse osutamise päeval.
5.2. Annulleerimistasud kohustub Tellija tasuma 7 (seitsme) päeva jooksul alates sellekohase nõude väljastamise kuupäevast.

Tagasi Hea teada lehele