Erilised Elamused

Reisija info

1. Üldist

1.1. Käesolev dokument reguleerib Kliendi, Eesti Buss OÜ (ettevõtte) ja ettevõtte Bussijuhi ning Tellija õigused ja kohustused Tellimusreisi puhul.
1.2. Määratlused:
1.2.1. Hinnapäring – isiku poolt ettevõttele saadetud päring Tellimusreisi osutamise võimaluse, aja ja tingimuste kohta.
1.2.2. Ajakava – Tellimusreisi marsruudi, vahepeatuste, sihtpunkti, saabumis- ja väljumisaegade kirjeldus, mis on Kinnitatud tellimuse osa.
1.2.3. Hinnapakkumus – hinnapäringule ettevõtte poolt saadetud vastus, milles sisalduvad hind, tähtaeg ning muud täpsustavad tingimused (nt praamipiletid, majutus).
1.2.4. Tellimus –hinnapäringu teinud isiku poolt saadetud positiivne vastus hinnapakkumusele.
1.2.5. Kinnitatud tellimus – ettevõtte poolt võetud kirjalikult kinnitatud kohustus osutada Tellijale Tellimusreis Hinnapakkumuses sätestatud tingimustel.
1.2.6. Tellija – isik, kes sõlmib ettevõttega lepingu ja omandab kohustuse Kinnitatud tellimuse alusel tasuda.
1.2.7. Klient – isik, keda veetakse ettevõtte ja Tellija vahel sõlmitud Lepingu (Kinnitatud tellimuse) alusel.
1.2.8. Tellimusreis – Kinnitatud tellimuse alusel ettevõtte poolt osutatav reisijateveoteenus Klientide vedamiseks bussidega vastavalt Ajakavale.
 
2. Klient
2.1. Klient ei saa ühepoolselt muuta Kinnitatud tellimuses sätestatud tingimusi.
2.2. Klient peab pidama kinni Tellimusreisi Ajakavast ja arvestama, et juhul, kui ta ei jõua Tellimusreisi teenindavasse bussi kokkulepitud ajaks, on Bussijuhil õigus kokkuleppel Tellijaga otsustada, kas oodata Klienti või jätta Klient maha.
2.3. Klient peab enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö.
2.4. Klient peab bussis viibides täitma bussijuhi korraldusi, mis puudutavad sõidu ja teiste Klientide ohutust.
2.5. Klient ei tohi bussis tarvitada alkoholi ja suitsetada.
2.6. Klient ei tohi segada sõidu ajal bussijuhti.
2.7. Klient ei tohi seista sõidu ajal püsti, v.a seisukohtade olemasolul.
2.8. Klient ei tohi sõidu ajal tarvitada jooke lahtisest topsist.
2.9. Klient ei tohi kahjustada bussi sisustust ja kasutada seda mitteotstarbekohaselt.
2.10. Klient peab esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei põhjustaks teiste Klientide pagasi kaotsiminekut ega kahjustumist ning bussi pagasiruumi kahjustamist. Bussi pagasiruumis ja salongis ei ole lubatud vedada keelatud pagasit ja käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasiks liigituvaid aineid ja esemeid: radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikke, lehkavaid ja määrivaid aineid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.
2.11. Klient vastutab oma pagasi sisu eest.
2.12. Kliendid võivad loobuda Tellimusreisi kasutamisest. Loobumise korral säilivad Ettevõttel Kinnitatud tellimusest tulenevad õigused.
 
3. Bussijuht
3.1. Bussijuht võib keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest juhul, kui:
3.1.1. Kliendid ei kinnita turvavöösid;
3.1.2. Kliendid segavad bussijuhti;
3.1.3. Kliendid suitsetavad või tarvitavad bussisalongis jooke lahtisest topsist või alkoholi;
3.1.4. Kliendid lõhuvad või muul moel kahjustavad bussi;
3.1.5. Kliendid ohustavad sõidu ja teiste Klientide ohutust ja/või ei täida bussijuhi korraldusi, mis puudutavad sõidu ja teiste Klientide ohutust;
3.2. Bussijuhil on õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ja mitte kinni pidada Ajakavas kokkulepitud marsruudist, kui ohtu satub õigeaegne (Ajakava järgne) sihtkohta jõudmine. Bussijuht peab teavitama Kliente sellistest muudatustest Ajakavas.
 
4. Ettevõte
4.1. Ettevõte peab tagama kokkulepitud ajal ja kohas tehniliselt korras, puhta ja juhiga (juhtidega) bussi vastavalt Kinnitatud tellimuses sätestatud tingimustele.
4.2. Ettevõte peab Kinnitatud tellimuse täitmisele eelneval tööpäeval edastama Tellijale bussi registreerimisnumbri, bussijuhi nime ning telefoninumbri.
4.3. Ettevõte peab bussi tehnilise rikke korral Tellimusreisi täitmise ajal tegema kõik endast oleneva rikke kõrvaldamiseks ja Tellimusreisi jätkamiseks. Vajadusel peab Ettevõte asendama tehniliselt mittekorras bussi vähemalt samaväärses korras bussiga.
4.4. Ettevõte ei võta endale vastutust võimalike kahjude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Kliendil seoses Ajakavast mittekinnipidamisega Ettevõttest mitteolenevatel põhjustel, s.h Klientide tõttu Tellimusreisi ajal toimunud viivitustega.
4.5. Ettevõttel on õigus katkestada Tellimusreisi osutamine ja/või nõuda Tellijalt tekitatud kahjude hüvitamist, kui Kliendid, kellele Tellimusreisi teenust osutatakse, ei täida p-s 2 sätestatud nõudeid.
 
5. Tellija
5.1. Tellija peab Tellimusreisi eest tasuma vastavalt Kinnitatud tellimuses kokku lepitud tingimustele ning Ettevõtte poole esitatud arvetele.
5.2. Tellija peab hüvitama Ettevõttele Klientide poolt Tellimusreisi ajal bussile tekitatud kahju.
5.3. Kui Kinnitatud tellimuses ei ole kokku lepitud teisiti, peab Tellija tasuma täiendavate kulude (laevapiletid, teemaksud, parkimine, majutus jms.) eest.
5.4. Kui Kinnitatud tellimuses ei ole kokku lepitud teisiti, on Tellijal õigus Kinnitatud tellimus annulleerida ilma sanktsioonideta 3 tööpäeva enne planeeritud Tellimusreisi algust juhul.

Tagasi Hea teada lehele